【Python】获取当前日期、当前月份的第一天、当前月份的最后一天、上个月的最后一天、下个月的第一天

from datetime import date, timedelta

# 获取当前日期
current_date = date.today()
# # 获取当前年、月、日
# current_year = current_date.year
# current_month = current_date.month
# current_day = current_date.day

# 获取当前月份的第一天
first_day_of_month = current_date.replace(day=1)

# 获取下个月的第一天
first_day_of_next_month = current_date.replace(day=1, month=current_date.month % 12 + 1, year=current_date.year + current_date.month // 12)

# 获取当前月份的最后一天
last_day_of_month = first_day_of_next_month - timedelta(days=1)

# 获取上个月的最后一天
previous_month = current_date.replace(day=1) - timedelta(days=1)

print("当前日期:", current_date)
print("当前月份的第一天:", first_day_of_month)
print("当前月份的最后一天:", last_day_of_month)
print("上个月的最后一天:", previous_month)
print("下个月的第一天:", first_day_of_next_month)

 

当前日期: 2023-12-12
当前月份的第一天: 2023-12-01
当前月份的最后一天: 2023-12-31
上个月的最后一天: 2023-11-30
下个月的第一天: 2024-01-01

 

THE END
分享
二维码
打赏
海报
【Python】获取当前日期、当前月份的第一天、当前月份的最后一天、上个月的最后一天、下个月的第一天
from datetime import date, timedelta # 获取当前日期 current_date = date.today() # # 获取当前年、月、日 # current_year = current_date.year # c……
<<上一篇
下一篇>>